Type to search

போதைப� பொர�ள� கைப�பற�றல�!

France WORLD

போதைப� பொர�ள� கைப�பற�றல�!

Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

இதà¯�தாலி பொலிஸாரà¯� பெரிய அளவிலான போதைபà¯� பொரà¯�டà¯�களை கைபà¯�பறà¯�றியà¯�ளà¯�ளனரà¯�. இதà¯� தொடரà¯�பாக மேறà¯�கொளà¯�ளபà¯�படà¯�ட விசாரணைகளிலிரà¯�நà¯�தà¯� கà¯�றிதà¯�த போதைபà¯�பொரà¯�டà¯�களà¯� பிரானà¯�ஸà¯� Cote d’Azur இலிரà¯�நà¯�தà¯� கொணà¯�டà¯�வரபà¯�படà¯�டதாக தெரியவநà¯�தà¯�ளà¯�ளதà¯�.Drug seized Italy- arrested 2 french men
Ventimiglia இல� உள�ள அதிகாரிகள� 6 பேரை கைத� செய�த�ள�ளனர�. கைத� செய�யப�பட�டவர�களில� இர�வர� பிரெஞ�ச� க�டிமக�கள� என தெரிவித�த�ள�ளனர�.

இவர�களிடமிர�ந�த� 18.5 கிலோ ஹெராயின� மற�ற�ம� 645 கிராம� கோகெய�ன� உடன� 25000 யூரோ காச�ம�, நல�ல தரமான cannabis resin உம� கைப�பற�றப�பட�ட�ள�ளத�.

**Most Related Tamil News**

**Tamil News Groups Websites**

The post போதைப� பொர�ள� கைப�பற�றல�! appeared first on TAMIL NEWS.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •